Najnowsze publikacje z prawa medycznego

0

Poniżej przedstawiamy przegląd najnowszych publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego. Oczywiście prosimy o nadsyłanie propozycji uzupełnienia listy

 

 Książki

 1. M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, wyd. Wolters Kluwer 2012
 2. J. Nowak-Kubiak, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, wyd. C.H. Beck 2012
 3. K. Borowicz, W. Puzoń, M. Ryba, Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem oraz wybranymi aktami wykonawczymi, wyd. Infor 2012
 4. T. Banaś, T. Filarski, M. Mikos, P. Pochopień, Dokumentacja medyczna, wyd. Wolters Kluwer 2012
 5. A. Fiutak, J. Dąbrowski, Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne, wyd. Difin 2012
 6. J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, wyd. LexisNexis 2012

 

Artykuły

 1. D. Krekora-Zając, O konieczności regulacji prawnej biobanków, Państwo i Prawo, nr 7/2012
 2. J. Kondratiewa-Bryzik, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii” (Poznań, 6 XII 2011), Państwo i Prawo, nr 5/2012
 3. Redakcja, Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie etycznych problemów medycyny reprodukcyjnej i genetyki klinicznej oraz konieczności ich regulacji prawnej, Państwo i Prawo, nr 5/2012
 4. T. Justyński, Glosa do wyroku SN z dnia 6 maja 2010 r., II CSK 580/09,       Państwo i Prawo, nr 3/2012
 5. K. Sękowska-Kozłowska, Glosa do wyroku ETPC z dnia 8 listopada 2011 r., 18968/07, Przymusowa sterylizacja kobiety romskiego pochodzenia, Europejski Przegląd Sądowy, nr 6/2012
 6. M. Górski, Najnowsze wyroki ETPCz stwierdzające naruszenie Konwencji przez Polskę, Europejski Przegląd Sądowy, nr 5/2012
 7. W. Grzeszczyk, Recenzja: D. Karkowska, Prawa pacjenta, Warszawa 2009, Prokuratura i Prawo, 4/2012
 8. M. Syska, Deliktowa odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej za szkodę wyrządzoną przez lekarza jako podwładnego a czynności podejmowane w ramach „prywatnej praktyki lekarskiej”, Prawo i Medycyna nr 4/2011
 9. E. Szewczyk, Uprawnienia decyzyjne Prezesa NFZ w kontekście art. 154 Ustawy o świadczeniach zdrowotnych, Prawo i Medycyna nr 4/2011
 10. P. Brzezicki, Prawne aspekty komercyjnej działalności SPZOZ, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki świadczeń około-medycznych, Prawo i Medycyna nr 4/2011

11. N. Karczewska, Przymus interwencji medycznych na kobiecie ciężarnej w interesie dziecka poczętego w systemie prawnym anglo-amerykańskim i w prawie polskim, Prawo i Medycyna nr 4/2011

12. P. Daniluk, O pojęciach „zabieg leczniczy” i „pacjent” w rozumieniu art. 192 § 1 k.k., Prawo i Medycyna nr 4/2011

13. A. Haak-Trzuskawska, Przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby chorej, psychicznie lub upośledzonej umysłowo. Wybrane zagadnienia procesowe, Prawo i Medycyna nr 4/2011

14. K. Więckiewicz, Czy w Polsce istnieje prawo kobiety do badań prenatalnych?, Prawo i Medycyna nr 4/2011

15. D. Świerblewska, Przyczynienie się poszkodowanego a niewłaściwie wykonywana praktyka lekarska w polskim i amerykańskim prawie medycznym, Prawo i Medycyna nr 4/2011

16. M. Nestorowicz, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r., VI A Ca 108/07 OSA nr 5/2009, poz.15, Prawo i Medycyna nr 4/2011

17. M. Wałachowska, Wyrok Sądu apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r., I A Ca 800/09, Prawo i Medycyna nr 4/2011

18. K. Krupa-Lipińska, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 marca 2011 r., I A Ca 917/10, Lex nr 836914, Prawo i Medycyna nr 4/2011

19. N. Karczewska, Recenzja książki pod red. E. Kowalewskiego „Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa”, Prawo i Medycyna nr 4/2011

20. M. Nestorowicz, Problem dostępu pacjenta i osób bliskich do dokumentacji medycznej ponownie przywołany, Prawo i Medycyna nr 1/2012

21. G. Nadrowska, Prawo dostępu pacjenta i osób przez niego upoważnionych o dokumentacji medycznej, Prawo i Medycyna nr 1/2012

22. M. Kropidłowska-Bąbelek, Przetwarzanie dokumentacji medycznej, Prawo i Medycyna nr 1/2012

23. R. Tymiński, Odpowiedzialność lekarza za udzielenie informacji nadmiernej, Prawo i Medycyna nr 1/2012

24. N. Karczewska, Regulacja prawna odpowiedzialności cywilnej zakładu leczniczego i lekarza w Chinach, Prawo i Medycyna nr 1/2012

25. A. Komar, P. Szenk, Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej pacjentowi w stanie nietrzeźwym, który odmawia przyjęcia tejże pomocy, odpowiedzialność karna lekarza z art. 162 § 1 kk., Prawo i Medycyna nr 1/2012

26. R. Lach, Zakres zastosowania regulacji, zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, odnoszących się do wykonywania transportu sanitarnego, Prawo i Medycyna nr 1/2012

27. J. Ostojska, O problemie podmiotowości prawnej embrionu in vitro, Prawo i Medycyna nr 1/2012

28. A. Siecznych, Umowa o macierzyństwo zastępcze w prawie francuskim, Prawo i Medycyna nr 1/2012

29. M. Nestorowicz, Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 7 listopada 2008 r., II CSK 259/08, LEX nr 577166, Prawo i Medycyna nr 1/2012

30. D. Drajewicz, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2010 r., sygn. akt III KK 152/10, Prawo i Medycyna nr 1/2012

31. A. Kobińska, Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2011 r. (V CSK 256/10), Prawo i Medycyna nr 1/2012.

 

Share.

About Author

Leave A Reply