Stanowisko GIF w sprawie aptekarskiej „klauzuli sumienia”

0

Nie tak dawno pisałem o dopuszczalności powoływania się przez aptekarzy na klauzulę sumienia w kontekście odmowy sprzedaży środków antykoncepcyjnych.

Jak się okazuje, w sprawie interweniowała Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, kierując pismo do Głównego Inspektora Farmaceutycznego –  p. Zofii Ulz.

W odpowiedzi na pytania Federacji, GIF zajął stanowisko, w którym można przeczytać m.in., że:

(…) przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne nie przewidują możliwości ograniczenia asortymentu oferowanego w aptece w odniesieniu do produktów leczniczych, również ze względu na tzw. „klauzulę sumienia”. Jedyne dopuszczalne ograniczenie dotyczy środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy lIP, ale moze one nastąpić tylko za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. [podkr. wł.]„;

oraz:

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż zgodnie z art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne, wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie, jezeli apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych, co moze być konsekwencją zastosowania regulacji zawartej w art. 120 ust. 1 pkt 2, który stanowi, iż w razie stwierdzenia naruszenia wymagań dotyczących obrotu produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi, właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. [podkr. wł.]„;

a także:

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż w świetle obowiązujących przepisów, farmaceuta może odmówić wydania produktu leczniczego jedynie w przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych [podkr. wł.]„.

Stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego potwierdza zatem naszą wcześniejszą analizę.

Pełny tekst pisma GIF można znaleźć na stronach Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, pozostałe informacje dostępne są także na www.federa.org.pl.

Share.

About Author

Leave A Reply