Tajemnica lekarska a służby specjalne

0
Tajemnica lekarska tak samo jak tajemnica dziennikarska czy adwokacka (radcowska) stanowi tajemnicę zawodową. Sferę tajemnicy zawodowej lekarza zawierają wszystkie wiadomości o pacjencie, jego otoczeniu, uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Tajemnicę lekarską stanowią  wyniki  badań, postawiona diagnoza, a także  zastosowane metody, przebieg i efekty leczenia.Oczywiście w  ściśle określonych przypadkach w świetle art. 180 § 2 kpk można zwolnić lekarza z tajemnicy zawodowej.
Jednak ,nie ma co do tego wątpliwości, że  tajemnica lekarska stanowi gwarancję realizacji praw pacjentów i to w ich interesie została ustanowiona, dlatego też organy państwowe nie mogą uzyskiwać zbyt łatwego dostępu do tajemnicy lekarskiej.
Na szczególną uwagę zasługuje najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, gdzie Trybunał w wyroku z dn. 30 lipca 2014 r. uznał, że przepisy o kontroli operacyjnej w zakresie dotyczącym osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy lekarskiej są niezgodne z Konstytucją.  Podkreślenia wymaga to jak ważne, iż Trybunał Konstytucyjny przypomniał wszystkim organom stosującym prawo w Polsce, że tajemnica lekarska jest zapisana nie tylko w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ale też jest wartością konstytucyjnie chronioną.  Jednocześnie Trybunał przypomniał, że każda kontrola operacyjna (m.in. ABW,CBA), która – ze swej istoty – jest niejawna dla osoby, której dotyczy, stanowi niezwykle głęboką ingerencję w prawa i wolności obywatelskie.  W uzasadnieniu wyroku czytamy, że każdemu przysługuje prawo do ochrony prywatności, a w kontaktach z przedstawicielami zawodów zaufania publicznego (lekarz, adwokat) prawo do prywatności musi podlegać większej, intensywniejszej ochronie niż w innych sytuacjach. Nie oznacza to, że wobec lekarzy czy adwokatów nie można prowadzić czynności operacyjnych.
Powstaje tylko pytanie czy wszelkie służby mundurowe prowadzące na co dzień szereg działań operacyjnych działają zawsze  zgodnie z prawem, wykonując tym samym orzecznictwo TK? Mając na uwadze od wielu lat problem nie wykonywania orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, może to budzić wątpliwości.

Podstawa prawna

  • – Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943 z późn. zm.).
  • – Kodeks etyki lekarskiej
  • – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 30.07.2014 r.
Share.

About Author

Leave A Reply